Privacy

Inleiding

Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoe we die verwerken en met wie we ze delen. Er wordt ook uitgelegd welke rechten je hebt in verband met je persoonsgegevens, evenals hoe je ons kunt contacteren of een klacht formuleren.
Voor zover je als cliënt aan ons persoonsgegevens zou bezorgen van derde partijen, zoals werknemers, zelfstandige medewerkers of andere contacten, vragen wij je om hen dit privacybeleid mee te delen vooraleer hun persoonsgegevens met ons te delen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens?

De juridische entiteit die je persoonsgegevens verwerkt, is Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv, met zetel te 2840 Rumst, Morenhoekstraat 36, ondernemingsnummer 0812.293.836. Voor alle vragen die je zou hebben betreffende dit privacybeleid of om je rechten betreffende je persoonsgegevens uit te oefenen, kan je ons contacteren via de gewone post op het hiervoor vermelde adres of op het volgende e-mailadres: wendy.weckhuysen@advocaat.be.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv verwerkt de persoonsgegevens van zijn cliënten, werknemers of andere zelfstandige medewerkers van zijn cliënten of contacten van zijn cliënten, van wie het zelf de persoonsgegevens ontvangt via zijn cliënten, en dat voor de volgende doeleinden:

1. Om de door jou gevraagde juridische diensten te verlenen. Dit is juridisch advies, bijstand in procedures of arbitrage, overeenkomsten, enzovoort. Om informatie met je uit te wisselen en te antwoorden op je vragen (via post, e-mail, telefoon en dergelijke) betreffende onze juridische dienstverlening. Dit is het vragen, ontvangen en bespreken van je opdracht, je op de hoogte houden van de stand van je dossier, het ondernemen van noodzakelijke stappen ten aanzien van derde partijen, overheden en anderen.

2. Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen zoals onze verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving.

3. Voor facturatie-, administratie- en andere doeleinden.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Indien je een cliënt bent, dan is de verwerking van je persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons gesloten hebt inzake juridische dienstverlening door Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv. Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv verwerkt je persoonsgegevens ook om zijn wettelijke verplichtingen na te komen zoals de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd door de antiwitwaswetgeving.

Indien je een werknemer of een zelfstandige medewerker van onze cliënt bent en onze cliënt heeft jou als zijn contactpersoon aangeduid, dan verwerken wij je persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van onze cliënt en onszelf om met jou contact te hebben in het kader van onze juridische dienstverlening. Indien je een contact van onze cliënt bent en wij hebben jouw persoonsgegevens van onze cliënt ontvangen, bijvoorbeeld omdat je een deskundige, een leverancier of een accountant bent, of omdat je met onze cliënt op een of andere wijze samenwerkt, dan verwerken wij je persoonsgegevens evenzeer op basis van het gerechtvaardigde belang van onze cliënt en onszelf om onze juridische dienstverlening aan onze cliënt beter te organiseren. 

Wij zijn van mening dat jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan de rechtmatige belangen van onze cliënt en onszelf om je persoonsgegevens te verwerken. Als je het daar niet mee eens bent en je niet wenst dat je persoonsgegevens voor het hierboven aangegeven doel worden verwerkt, vragen wij je om ons te contacteren op wendy.weckhuysen@advocaat.be, omdat je het recht hebt om je tegen een dergelijke verwerking te verzetten (zie verder: Wat zijn je rechten?).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

1. naam, voornaam, beroep, bedrijfsnaam en -adres, juridische vorm, e-mailadres, (mobiele) telefoon en fax;
2. nationaliteit, identiteitskaart, nationaal nummer, btw-nummer, bankgegevens, ondernemingsnummer;
3. voorkeurtaal, specifieke interesses, lidmaatschappen, sectoren, enzovoort;
4. informatie met betrekking tot het dossier of de vennootschap. Informatie betreffende het dossier kan persoonsgegevens van andere natuurlijke personen omvatten. Dergelijke persoonsgegevens worden door ons niet in een afzonderlijk bestand verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn onderdeel van de dossiers die in ons systeem worden verwerkt. Omwille van onze professionele vertrouwelijkheidsverplichting als advocaten, is Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv ervan vrijgesteld om de betrokken personen van deze verwerking in kennis te stellen. 

Het verstrekken van bepaalde van je persoonsgegevens kan een wettelijke vereiste zijn en/of een noodzakelijke vereiste om een overeenkomst met Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv te kunnen sluiten. Het niet verstrekken daarvan kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst tot stand kan komen of dat Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv niet in de mogelijkheid zal zijn om je zijn juridische diensten te leveren.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Als algemene regel geldt dat wij je persoonsgegevens niet met derden delen. In welbepaalde gevallen zou dit echter wel kunnen: 1. wanneer dit vereist is door een wettelijke bepaling of een bevel van de rechter; 2. met betrekking tot bepaalde diensten die wij leveren, waarbij het nodig kan zijn dat wij je persoonsgegevens moeten meedelen aan officiële autoriteiten, deskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland, indien de cliënt hiertoe instructie geeft; 3. met het oog op onze interne organisatie, om te kunnen samenwerken met andere partners, medewerkers en personeel van Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv om je de juridische dienstverlening die je van ons vraagt, te kunnen leveren.

Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van de juridische diensten door jou gevraagd. Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken zo lang als nodig is voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, meer bepaald:

• Recht van inzage: je hebt een inzagerecht met betrekking tot welk type persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij je persoonsgegevens verwerken. Je hebt ook recht op een kopie van je persoonsgegevens.
• Recht tot rectificatie: je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken te actualiseren of rectificeren.
• Recht op wissen van gegevens: in bepaalde omstandigheden kan je vragen dat wij je persoonsgegevens wissen.
• Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht te vragen dat wij het gebruik van je persoonsgegevens in welbepaalde omstandigheden stopzetten, onder meer wanneer je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen inaccuraat zijn of dat ons gebruik van je persoonsgegevens onrechtmatig is. Als je dit recht op geldige wijze uitoefent, zullen wij je persoonsgegevens opslaan en die niet langer verwerken totdat dit discussiepunt is opgelost.
• Recht van bezwaar: daar waar wij ons op onze gerechtvaardigde belangen baseren om je persoonsgegevens te verwerken, heb je het recht om je tegen dit gebruik te verzetten.
• Recht op overdraagbaarheid: je mag ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer dat technisch mogelijk is. Om je rechten betreffende je persoonsgegevens uit te oefenen, kan je ons via het volgende emailadres contacteren: wendy.weckhuysen@advocaat.be. Wij kunnen je om bewijs van je identiteit vragen omwille van beveiligingsredenen en teneinde niet toegelaten bekendmaking of misbruik van je persoonsgegevens te vermijden. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zal Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv de respectievelijke verzoeken afhandelen. Wanneer Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv legitieme redenen heeft om niet op dat verzoek in te gaan, zal het de betrokkene contacteren en zijn beslissing motiveren.

Vragen en klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over dit beleid of over hoe Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv je persoonsgegevens verwerkt, aarzel niet om een e-mail naar wendy.weckhuysen@advocaat.be te sturen.

Als je klachten zou hebben over de wijze waarop Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv je persoonsgegevens verwerkt, kan je een klacht bij de Belgische Data Protection Authority (www.dataprotectionauthority.be) indienen.

Wijzigingen

Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen teneinde te beantwoorden aan de toepasselijke privacywetgeving. Wij kunnen dit privacybeleid op elk ogenblik herzien door er wijzigingen in aan te brengen. Op elk ogenblik kan je de actuele versie van dit privacybeleid op onze website terugvinden.